اخبــــــار هــمایش

اولین همایش ملی نهادینه ‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی

اولین همایش ملی نهادینه ‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۴ اخبار همایش
امروزه کشورهایی در زمینه اقتصادی در مسیر پیشرفت می باشند که بیش از تکیه بر منابع طبیعی بر دانش و توانایی افراد و منابع انسانی خود تأکید دارند و دانایی محوری و اقتصاد دانشی را که کارآفرینی از بارزترین شیوه‌ های تجلی آن است، سرلوحه خود قرارداده‌ اند