کمیته علمی

دبیر کمیته علمی:

دکتر مسعود برادران

اعضا کمیته علمی

دکتر بهمن خسروی پور

دکتر سید محمود حسینی

دکتر علی اسدی

دکتر غلامحسین حسینی نیا

دکتر امیر حسین علی بیگی

دکتر عنایت عباسی

دکتر داریوش حیاتی

دکتر محمدامین آسودار

دکتر محسن ساری

دکتر معصومه فروزانی

دکتر عباس عبدشاهی

دکتر جعفر یعقوبی

دکتر منصور غنیان

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۶