کمیته اجرایی

دبیر کمیته اجرایی:

دکتر محمد حجتی

اعضا کمیته اجرایی

دکتر علیرضا شافعی نیا

دکتر محمدرضا صالحی سلمی

دکتر محمد معظمی

دکتر مصطفی مردانی

دکتر امین لطفی جلال آبادی

مهندس حسنعلی کوره پز

 

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۶