محورهای همایش

 

 

 

 • جایگاه آموزش عالی کارآفرینانه در اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
 • تجارب جهانی در رابطه با نقش آموزش عالی کارآفرین در توسعه پایدار، تولید و اشتغال
 • کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با هدف توسعه پایدار کشاورزی
 • جایگاه اقتصاد آموزش در شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار کشاورزی
 • آسیب شناسی چالش‌های پیش روی حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین
 • موانع اسقرار نظام آموزش عالی کارآفرین با تأکید بر مراکز آموزش عالی کشاورزی
 • نقش عوامل بیرونی و درونی در میزان موفقیت دانشگاه کارآفرین با تأکید بر آموزش عالی کشاورزی
 • تاثیر آموزش های سطوح مختلف تحصیلی (دبستان و دبیرستان) بر میزان موفقیت آموزش‌های کارآفرینانه
 • ابعاد روان شناختی، جامعه شناختی و فلسفی دانشگاه کارآفرین
 • مبانی فلسفی و ارزشی کارآفرینی در نظام آموزش عالی با تأکید بر آموزش عالی کشاورزی
 • رابطه‌ی کارآفرینی و فلسفه‌های تعلیم و تربیت حاکم بر نظام آموزش عالی با تأکید بر آموزش عالی کشاورزی
 • انطباق دیدگاه حاکم بر نظام تعلیم و تربیت اسلامی با کارآفرینی
 • دیدگاه انتقادی نسبت به دانشگاه کارآفرین
 • مطالعات روان شناختی و جامعه شناختی در محیط آموزش عالی کارآفرین

 

 • شناخت ویژگی‌ها و عناصر دانشگاه کارآفرین در مقایسه با سایر دانشگاه ها
 • برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد کارآفرینی
 • فرآیند تدریس و یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد کارآفرینی
 • مدیریت کارآفرینانه در آموزش عالی
 •  
 • تجربیات عملی در کارآفرینی دانشگاهی
 • در این محور الزاماً نیازی به ارائه مقالات نیست و این تجارب می توانند به صورت research report بحث های موردنظر در کارگروه ها جهت ارتقای کارآفرین دانشگاهی و حرکت به سوی دانشگاه کار آفرین خواهد بود. این گزارش ها می توانند حاصل تجربیات شخصی و یا تجربیات مراکز کارآفرینی دانشگاه‌ها باشند.

 

 • بین‌المللی‌سازی، ارتباطات سازمانی و انتقال دانش در دانشگاه کارآفرین
 • شناخت ویژگی‌ها و عملکرد مراکز رشد در شکوفایی ایده‌ها در محیط‌های دانشگاهی
 • شناخت ویژگی‌ها، عملکرد و انواع پارک‌های علم
 • شرکت‌های انشعابی spin- off و نوپای دانشگاهی start-up و مقایسه ویژگی‌ها و تفاوت‌های این نوع شرکت‌ها
 • بررسی و معرفی عملکرد دفاتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

 

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۶