اخبار و رویدادها

انتصاب در شورای انجمن‌های علمی - دانشجویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
انتصاب در شورای انجمن‌های علمی - دانشجویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
آقای دکتر سید عطاءاله سیادت، طی ابلاغ‌های جداگانه، نائب رئیس، استاد مشاور، دبیر و اعضای شورای انجمن های علمی - دانشجویی دانشگاه را منصوب نمودند.