روز بزرگداشت حکیم عمرخیام

تاریخ برگزاری:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رویدادهای سال