روز بزرگداشت حکیم عمرخیام

تاریخ برگزاری : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رویدادهای سال