روز جهاد کشاورزی (تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی (ره) ـ (۱۳۵۸ ه ش)

تاریخ برگزاری : ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ رویدادهای سال