روز جهاد کشاورزی (تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی (ره) ـ (۱۳۵۸ ه ش)

تاریخ برگزاری:۲۷ خرداد ۱۳۹۷ رویدادهای سال