درگذشت دکتر علی شریعتی (۱۳۵۶ ه ش)

تاریخ برگزاری : ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ رویدادهای سال