درگذشت دکتر علی شریعتی (۱۳۵۶ ه ش)

تاریخ برگزاری:۲۹ خرداد ۱۳۹۷ رویدادهای سال