شروع انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۱۸ لغایت ۲۰ شهریور

تاریخ برگزاری : ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ تقویم آموزشی