شروع انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۱۸ لغایت ۲۰ شهریور

تاریخ برگزاری:۱۸ شهریور ۱۳۹۷ تقویم آموزشی