شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۱ لغایت ۳ مهر

تاریخ برگزاری : ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تقویم آموزشی