شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۹ لغایت ۱۱ مهر

تاریخ برگزاری:۰۹ مهر ۱۳۹۷ تقویم آموزشی