روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان

تاریخ برگزاری:۲۳ تیر ۱۳۹۷ رویدادهای سال