روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان

تاریخ برگزاری : ۲۳ تیر ۱۳۹۷ رویدادهای سال