روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی

تاریخ برگزاری:۲۲ مرداد ۱۳۹۷ رویدادهای سال