روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی

تاریخ برگزاری : ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ رویدادهای سال