روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ رویدادهای سال