روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ روز مهندسی

تاریخ برگزاری : ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ رویدادهای سال