روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ روز مهندس

تاریخ برگزاری:۰۵ اسفند ۱۳۹۶ رویدادهای سال