روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ روز مهندسی

تاریخ برگزاری:۰۵ اسفند ۱۳۹۶ رویدادهای سال