اخبار دانشگاه

تقدیر و تشکر از دکتر مرتضی مموئی جدید

جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت ریاست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان طی نامه‌ای از همکاری صمیمانه و تلاش‌های صادقانه دکتر مرتضی مموئی در زمان تصدی مدیریت گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

ادامه مطلب

انتخاب مدیر گروه علوم دامی

رئیس دانشگاه دکتر سید عطاء‌اله سیادت، طی حکمی جناب آقای دکتر جمال فیاضی را به عنوان مدیر گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه، به مدت دو سال انتخاب نمودند.

ادامه مطلب

برگزاری همایش "نودرمان"

همایش "نو درمان" با حضور دکتر محسن اخوان طبیب، اولین درمانگر دیابت ایران در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان برگزار گردید.

ادامه مطلب