اخبار دانشگاه

دومین نشست تخصصی گروه‎ آموزشی مهندسی ماشین‎های کشاورزی و مکانیزاسیون و گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه و دانشگاه شهید چمران اهواز گالری

دومین نشست تخصصی گروه آموزشی ماشین‎های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۶ در محل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان برگزار گردید.

ادامه مطلب