شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

 

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه عبارتند از:

 

دکتر سید عطاءاله سیادت

رئیس شورای نظارت و ارزیابی

1514700009-.jpg

دکتر عباس عبدشاهی

نائب رئیس شورای نظارت و ارزیابی

1514700039-untitled-1.jpg

دکتر مسعود برادران

دبیر شورای نظارت و ارزیابی

دکتر نوشین زندی سوهانی عضو شورای نظارت و ارزیابی

دکتر محسن ساری

عضو شورای نظارت و ارزیابی

 

دکتر سیروس جعفری

عضو شورای نظارت و ارزیابی

 

مهندس منصور جلالی

عضو شورای نظارت و ارزیابی

1514700084-img-20171004-0001.jpg

دکتر محمدرضا مرادی تلاوت

عضو شورای نظارت و ارزیابی