معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر محمدرضا قربانی

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

تحصیلات: دکتری تخصصی تغذیه دام

مرتبه علمی: استادیار

سوابق:

۱- مدیر روابط عمومی دانشگاه طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۲

۲- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی از ۱۳۹۵