بیوگرافی رئیس دانشکده

 
 
ریاست دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
دکتر محسن ساری
ریاست دانشکده کشاورزی
سمت
دانشیار
مرتبه علمی
دکتری تغذیه دام- تغذیه نشخوارکنندگان
تحصیلات
m.sari@ramin.ac.ir
پست الکترونیکی
۰۶۱ - ۳۶۵۲۴۳۵۱
شماره تماس دفتر
۰۶۱- ۳۶۵۲۴۳۵۱
دورنگار

 

سوابق تحصیلی:

دانشیار پایه ۲، عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

کارشناسی: علوم دامی از دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۲.

کارشناسی ارشد: علوم دامی – تغذیه دام از دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴.

دکتری: تغذیه دام – تغذیه نشخوارکنندگان از دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸.

 

سوابق اجرایی:

۱. مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ازسال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۸۹.

۲. مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱.

۳. مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳.

۴. مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳.

۵- رئیس دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامینخوزستان از سال ۱۳۹۳ تا – ادامه