مدیر گروه

 
دكتر  حسن برزگر
مدیر گروه صنایع غذایی
سمت
استادیار
مرتبه علمی
علوم و صنایع غذایی - بيوتكنولوژي مواد غذايي
تحصیلات
 
پست الکترونیکی
 061-36524341
شماره تماس دفتر
 061-36524341
دورنگار
 
 

سوابق تحصیلی: