اعضاء هیئت علمی گروه

 
اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه صنایع غذایی
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گروه آموزشی
محمد حجتی دکتری علوم و صنایع غذایی- بیوتکنولوژی غذایی صنایع غذایی
حسین جوینده دکتری علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
بهزاذ ناصحی دکتری علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
حسن برزگر دکتری علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
  دکتری علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
  دکتری علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی