مدیر گروه

 
دکتر مرتضی ممویی 
مدیر گروه علوم دامی
سمت
دانشيار
مرتبه علمی
دکتری
تحصیلات
 
پست الکترونیکی
 061-365222438
شماره تماس دفتر
 061-36522438
دورنگار