اعضای هیئت علمی گروه

 

اعضاء هيئت علمي دانشكده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه علوم دامی 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

گروه آموزشي

محمد تقی بیگی نصیری

دکتری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

علوم دامی

مرتضی ممویی

دکتری

دامپروری

علوم دامی

هدایت اله روشنفکر

دکتری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

علوم دامی

خلیل میرزاده

دکتری

بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

علوم دامی

محسن ساری

دکتری

علوم دامی- گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

علوم دامی

طاهره محمد آبادی

دکتری

علوم دامی- گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

علوم دامی

مرتضی چاجی

دکتری

علوم دامی- گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

علوم دامی

محمد بوجارپور

دکتری

علوم دامی- گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

علوم دامی

جمال فیاضی

دکتری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

علوم دامی

صالح وکیلی طباطبایی

دکتری

دامپزشکی- مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دام

علوم دامی