لیست دروس گروه

 
19 واحد دروس الزامي
\"\"
7 واحد دروس انتخابي
\"\"
6 واحد پايان‌نامه
\"\"
32 واحد جمع  

دروس: الزامي
كد درس نام درس واحد
ساعت
نظري عملي جمع
پيش‌نياز با زمان ارائه
1   3
48 - 48
ندارد
2   3
48 - 48
ندارد
3   3
48 - 48
ندارد
4   3
48 - 48
ندارد
5   2
16 32 48
ندارد
6   2
32 - 32
ندارد
7   2
32 - 32
ندارد
8   1
- - -
ندارد
جمع   19
     
 

دروس: انتخابي
كد درس نام درس واحد
ساعت
نظري عملي جمع
پيش‌نياز با زمان ارائه
9   3
48 - 48
ندارد
10   2
32 - 32
ندارد
11   2
32 - 32
ندارد
12   3
32 32 64
ندارد
13   2
32 - 32
ندارد
14   2
32 - 32
ندارد
15   3
48 - 48
ندارد
16   3
32 32 64
12
17   2
- 64 64
ندارد
18   2
16 32 48
ندارد
جمع   24