مدیر کل امور دانشجویی

مدیرکل اموردانشجویی

مهندس حسین ع توسلی

مرتبه علمی

کارشناس ارشد

رشته

 

پست الکترونیکی

 

شماره تماس

۰۶۱۳۶۵۲۲۱۱۰

دورنگار

 

 


سوابق تحصیلی:

 

 

 

سوابق اجرایی:

۱-