مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی


سوابق تحصیلی:

استادیار پایه ۳، عضو هیأت علمی گروه مهندسی طبیعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری از دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری از دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷

دکتری: علوم و مهندسی آبخیزداری از دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۳.

سوابق اجرایی:

۱- مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از مهر ۱۳۹۶ - ادامه دارد.